Základná škola JABLONICA je situovaná v tichom prostredí, v centre obce, vzdialená asi 200 m od hlavnej cesty. Areál školy sa rozprestiera na ploche 2.5 ha, kde sa nachádzajú štyri pavilóny - pre I.stupeň, pre II. stupeň, telocvičňa a budova jedálne. Za pavilónom pre II. stupeň sa nachádza ľahkoatletická dráha s doskočiskom, hádzanárske ihrisko a v roku 2009 v rámci projektu ESF pribudlo nové moderné viaúčelové multifunkčné ihrisko. Počas teplých dní slúži školskému klubu, ale aj na vyučovanie prírodopisu, výtvarnej a etickej výchovy trieda v prírode.

 • Pavilón A: 5 tried
 • Pavilón B: 4 triedy + 2 triedy ŠKD
 • Učebne a dielne: jazyková učebňa, počítačová učebňa, učebňa kontinuálneho vzdelávania,  učebne prírodopisu, fyziky a chémie, učebňa s interaktívnou tabuľou, knižnica, kuchynka a dielne.
 • Klubovňa: mimoškolská činnosť - školské kolá, predmetové šúťaže
 • Telocvičňa: má dve prezliekarne a umyvárku. 
 • Školská jedáleň: stravovanie
 • Školský klub: práca s deťmi v mimovyučovacom čase

    

ZŠ Jablonica
 • plnoorganizovaná škola
 • právny subjekt
 • navštevujú ju žiaci z Jablonice, Osuského a Hradišťa
 • počet žiakov: 166
Maskot školy
 • postava symbolizujúca jablko
 

 • INFOVEK
 • Škola otvorená pre šport
 • Modrá škola – internetová vedomostná súťaž o vode
 • Voda pre budúcnosť – výtvarná časť tohto projektu
 • Baterky na správnom mieste
 • Lesoochranárska škola
 • HELP - Svetový deň bez tabaku
 • Poznaj svoj región
 • Voda pre budúcnosť
 • Delfín – internetová prírodovedná vedomostná súťaž
 • Infovek
 
Organizácia školy
 • riaditeľka školy: Mgr. Ľubomíra Kukanová       
 • zástupca riaditeľa: Mgr. Drahotín Nečas
 • výchovný poradca: Mgr. Dana Vavrovičová
 • protidrogová prevencia: Mgr. Anna Hamerlíková
 • výchova k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Ľubomíra Kukanová
 • enviromentálna výchova: Mgr. Eva Koblišková
 • vedúca školského klubu: Magdaléna Žáková
 • vedúca školskej jedálne: Simona Dvorská
 • vedúca MZ I.stupeň: Mgr. Viera Žáková
 • vedúca jazykovej PK: Mgr. Eva Koblišková
 • vedúca spoločenskovednej PK Mgr. Anna Hamerlíková
 • vedúca prírodovednej PK: PeadDr. Anton Puškár
 • vedúca komisie výchov:  Mgr. Marta Čurajová
 • koordinátor IKT : Mgr. Dana Vavrovičová
 • koordinátor zdravia: PaedDr. Oľga Vulganová
 • kronika školy: Jana Michalicová
 • web školy: Mgr. Dana Vavrovičová      
 • pedagogický zbor: pedagogickí pracovníci: 15, nepedagogickí: 9
 • počet tried: 9
 • školský klub: 2 oddelenia, 49 detí
 • počet kabinetov: 20
 • variant školy: jazykovedný
 • vyučovanie: prebieha podľa Učebných plánov a Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR
 • vzdelávací proces je zameraný na humanizáciu
 • kvalifikovaná výučba všetkých predmetov
 • cudzie jazyky: anglický, nemecký
 • učebnice a učebné pomôcky každoročne je možnosť objednania pracovných zošitov, kníh, atlasov a pomôcok.
 • žiacka knižnica a videotéka: Jana Michalicová: rôzne tituly kníh , videokaziet, CD nosičov
 • doplnkové činnosti: ochrana človeka a prírody, plavecký kurz, výlety a exkurzie
 • predmetové súťaže: Pytagoriáda, Geografická olympiáda, Biologická olympiáda, Olympiáda zo slovenského jazyka, Olympiáda z anglického jazyka, Hurbanov pamätník, Európa v škole, Prečo mám rád slovenčinu, Poznaj svoj región, Krásy nášho regiónu, Dúha, Internetová vedomostná olympiáda
 • športové súťaže: Cezpoľný beh, Malý futbal, Florbal, Vybíjaná, Basketbal, Hádzaná, Atletika, Na bicykli bezpečne.
 • stravovanie: školská jedáleň
 • počet stravníkov: 100
 • relax: neobmedzený prístup k športoviskám, internetu a knižnici

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jablonica
  Školská 1
  906 32 Jablonica
 • +421346583613- sekretariát - KLVAČOVÁ Hana